Stadig mer motstand mot vindkraft

Skepsisen til vindkraft på land øker. Motstanden er spesielt stor på Vestlandet og i Midt-Norge.

På ett år har andelen negative til vindkraft på land gått opp fra 25 prosent til 34 prosent. Det viser en landsrepresentativ undersøkelse Opinion har gjennomført på vegne av DNT.  Motstanden mot vindkraftverk i områder de spurte ofte går tur i, har økt fra 47 prosent til 57 prosent.

 –  Disse tallene viser er at folk ikke ønsker utbygging av vindindustri i verdifulle naturområder. Vi er mange som venter spent på stortingsmeldingen om vindkraft som er varslet før sommeren. Nå har regjeringen og politikerne på Stortinget en unik mulighet til å lage politikk som tar mer hensyn til natur. Det er det folk vil ha, og det må de levere på, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.

Ønsker ikke nedbygging av natur og forstyrrelse av dyreliv

  • Andelen som er negativ til utbygging av vindkraftverk som medfører betydelige inngrep i urørt natur, er på 68 prosent, en økning på 6 prosentpoeng sammenlignet med 2019.
  • Motstanden er enda sterkere når det gjelder utbygging av vindkraftverk som medfører forstyrrelser av dyreliv. 74 prosent er helt eller delvis negative til  slik utbygging.

 – DNT er ikke imot all vindkraft på land, men vi redder ikke klimaet ved å bygge ned naturen. Vi gjør dobbel skade. Derfor må Norge satse på effektive klimatiltak med minst mulig tap av natur, sier Hanasand.

De mest berørte er mest imot

  • Motstanden mot vindkraft på land var i 2019 sterkest i Midt-Norge (Trøndelagsfylkene og Møre & Romsdal), med 41 prosent svært eller ganske negative. I 2020 er det fremdeles Midt-Norge som er mest negative, med 44 prosent svært eller ganske negative.
  • Men motstanden på Vestlandet har økt mest, fra 28 prosent svært eller ganske negative i 2019 til 41 prosent i 2020. Hele 26 prosent er svært negative.
  • Også i Nord-Norge øker motstanden kraftig, fra 20% svært eller ganske negative i 2019 til 37% i 2020.

 – Vi ser at motstanden er særlig stor i de områdene som har hatt mye utbygging allerede, her har folk fått erfare de store inngrepene. Naturen blir spist opp av mange mil med anleggsveier og en halv fotballbane i areal til oppstillingsplass per turbin. Når folk ser hvilke konsekvenser utbyggingen faktisk har og hvor mye natur vi mister, da vokser motstanden, sier Hanasand.

Sats på andre alternativer

Undersøkelsen viser at 65 prosent er helt eller delvis enig i at det finnes andre kilder til fornybar energi som bør prioriteres fremfor vindkraftverk på land.

 –  Hvert år forsvinner verdifulle naturområder i Norge til veier, vindkraftanlegg, kraftlinjer, hyttefelt eller andre formål. For å redusere Norges klimagassutslipp ønsker vi en større politisk satsing på energieffektivisering og sparing. Den beste kilowattimen er den en ikke bruker.

I tillegg trengs det mer fornybar energi. Men denne må bygges ut på en måte som tar mer hensyn til natur og friluftsliv enn i dag. Vi må klare å ta vare på verdifull norsk natur gjennom det grønne skiftet, mener styreleder i DNT.  

Bilder fra vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk. Foto: Marius Dalseg Sætre

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 9. juni 2020