Innspill til ny stortingsmelding om vindkraft på land

Norge trenger en vindkraftpolitikk som sørger for å la nok natur ligge.

11.mars varslet regjeringen at den vil legge fram en ny stortingsmelding om konsesjonssystemet for vindkraft på land. Dette begrunnes med at engasjementet knyttet til vindkraft er stort, og at fremtidig utvikling av vindkraft trenger et forutsigbart rammeverk og bedre lokal og regional forankring.

Vindkraft er industri

Hvert år tar DNT med 1 million mennesker ut på tur. Intakt natur og store sammenhengende naturområder er grunnlaget for veldig mye av vår aktivitet – og det er grunnlaget for unike naturopplevelser for veldig, veldig mange. 

 – Produksjon av fornybar energi er helt åpenbart en viktig del av det grønne skiftet, og fornybar energi må til for å redusere klimautslippene. Men vi må ha to tanker i hodet på en gang, og klare å ta vare på både klima og natur. Vindindustrien hører hjemme i områder som er egnet for industri, ikke i intakt natur og store sammenhengende naturområder. Noe natur er faktisk så verdifull at den har større verdi som urørt, enn som utbygd. Myndighetene bør derfor satse på effektive klimatiltak med minst mulig tap av natur, sier Per Hanasand, styreleder i DNT.

La urørt natur ligge

DNT er positive til at det skal legges fram en stortingsmelding om konsesjonssystemet for vindkraft på land. Vi tror det er klokt at de nye rammene for utvikling av landbasert vindkraft har en bred politisk forankring. Samtidig er det helt avgjørende at det nye konsesjonssystemet har tilstrekkelig legitimitet i sivilsamfunnet og i befolkningen. Høringen av nasjonal ramme og det siste årets debatt om vindkraft viser med all tydelighet at dagens vindkraftpolitikk er i en tillitskrise. 

 – DNTs visjon er naturopplevelser for livet. Vårt hovedkrav er at vi sikrer ivaretakelse av urørt natur og viktige natur- og friluftslivsområder. Regjeringen har i flere stortingsmeldinger slått fast at store sammenhengende naturområder uten tekniske inngrep har en viktig verdi. Det må denne meldingen også anerkjenne. Vi trenger en vindkraftpolitikk som også sørger for å la nok natur ligge, sier styrelder i DNT, Per Hanasand. 

DNT har derfor følgende oppfordringer til OED-ministeren om den videre prosessen:

  • Sikre så høy grad av åpenhet som mulig.
  • Legg opp til en bred høring av alle viktige endringer.
  • Etabler en referansegruppe for videre arbeid hvor både natur- og friluftsorganisasjonene og energisektoren er representert. Referansegruppen kan bistå i arbeidet med å følge opp aktuelle tiltak og endringer i konsesjonssystemet.

DNTs viktigste innspill til endringer i konsesjonssystemet

  • Miljøforvaltningen må få en sentral og formalisert rolle i et nytt konsesjonssystem. Det vil bidra til å styrke både kvaliteten og tilliten til de beslutningene som fattes.
  • Hjemmel for å avslå prosjekter i en tidlig fase
  • Strengere krav til kvaliteten på konsekvensutredninger
  • Klarere kriterier for konsesjon hvor det legges særlig vekt på naturmangfold, friluftsliv, landskap, sammenhengende naturområder og samlet belastning.

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 19. mars 2020