Mer natur og friluftsliv i fremtidens skole

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

De nye læreplanene for grunnskolen og videregående skole er nå klar. DNT er glade for at naturen i større grad skal brukes som læringsarena.

– Dette vil gi bedre læring og en bedre skoledag for barna våre, sier Kristin Oftedal, fagsjef for barn og ungdom i DNT. 

Gjennom flere år har utdanningsmyndigheten arbeidet med å utvikle nye læreplaner for grunnopplæringen og videregående skole. Nå er over 40 nye læreplaner klare for bruk, og DNT er fornøyd med at de legger opp til mer bruk av naturen i skolehverdagen. 

– Sammen med de andre friluftsorganisasjonene har vi jobbet lenge og målrettet for at friluftslivet skal få en større plass i skolen. Undervisning ute i natur og nærmiljø gir bedre læringsutbytte for elevene fordi flere sanser tas i bruk. Undervisningen blir også mer variert, konkret og virkelighetsnær – det er viktig fordi vi vet at mange elever ønsker seg en mer aktiv skoledag. Ikke bare gir det mer trivsel i skolen, det er også supert for folkehelsen, både på kort og lang sikt, sier Oftedal. 

Mange læreplanmål må oppnås i naturen 

De nye læreplanene gir store muligheter for å bruken naturen som læringsarena. I naturfag skal elevene for eksempel bruke nærmiljøet til å gjøre observasjoner av endringer gjennom året, lære om økosystemer, biotiske- og abiotiske forhold, vær og biologisk mangfold. 

I kroppsøving kan naturen blant annet brukes til å oppnå læreplanmålene om riktig påkledning etter vær, og til orientering. Læreplanene presiserer også at målet om at elevene skal lære trygghet ved, i og på vann skal foregå ved vann i naturen. 

– For at undervisningen ute skal bli god må lærerne føler seg trygge på å ta med elevene ut, og kjenne til læringsmetodene som egner seg best ute. Det er derfor viktig at opplæring i uteskolepedagogikk, naturen som læringsarena og aktive læringsmetoder er en del av innføringen av de nye læreplanene. Dette er kurs som DNT og andre friluftsaktører tilbyr, sier Oftedal. 

DNT har også forventninger til at naturens og friluftslivets rolle i de nye læreplanene blir tydelige i lærerutdanningene og i lærebøkene. 

– Det er viktig at alle foreldre og barn som er glad i naturen, og glade i å være ute, vet at de nye læreplanene legger opp til mer uteliv på skolen. Skolene står foran mange og store endringer. Vi må sammen passe på at naturen og friluftslivet får den plassen i skolehverdagen som læreplanene legger opp til, sier Oftedal.

Foto: Line Hårklau

Annonse

Skrevet av Ingvild Lundberg Bakke 20. november 2019