DNTs reaksjoner på statsbudsjettet 

Vi etterlyser en sterkere prioritering av de frivillige friluftsorganisasjonene slik at vi kan få flere i aktvitet. 

- Det er bra at regjeringen setter av midler til en satsing på bærekraftig forvaltning av natur. Men vi etterlyser fortsatt en sterkere prioritering av de frivillige friluftslivsorganisasjonene slik at vi kan gjøre det vi er best på: Å få flere i aktivitet, sier DNTs styreleder Per Hanasand. 

DNT har i flere omganger foreslått å øke tilskuddet til friluftsaktiviter i regi av frivillige organisasjoner. I Klima- og miljødepartementets forslag til budsjett står tilskuddet på stedet hvil.  

-  Friluftsliv bidrar til å styrke både den fysiske og psykiske helsen, og er den formen for aktivitet med minst sosiale forskjeller i deltakelse. Dersom myndighetene legger til rette for at DNT og andre frivillige organisasjoner kan øke sin innsats, vil det bidra betydelig til folkehelsen. Vi hadde ønsket oss et budsjett som i større grad la til rette for det, sier Hanasand.   

Glad for økning til stisatsing  

DNT har pekt på betydningen av å satse på stier for å få flere i aktivitet utendørs, og applauderte at regjeringen i handlingsplanen for friluftsliv lanserte en nasjonal stisatsing. I forslaget til budsjett er tilskuddet til stisatsingen økt med 2 millioner kroner, til totalt 6 millioner. 

Regjeringen viderefører også tilskuddet på 1,17 millioner til Historiske vandreruter. Det er et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren om å tilrettelegge gamle ferdselsårer og formidle kulturhistorie.  

Kunnskapsbasert forvaltning av fjellområdene 

DNT merker seg at regjeringen setter av midler til tiltak for en bedre og mer helhetlig forvaltning av fjellområdene.  

- Dette er et positivt signal fra regjeringen. DNT har lenge vært en pådriver for mer kunnskap og bedre kartlegging av viktige natur- og friluftsområder. Vi trenger en mer ambisiøs satsing enn den regjeringen legger til grunn, men DNT er glade for at arbeidet er i gang, sier Hanasand.   

Forventninger til fritidskortet 

I budsjettforslaget foreslår regjeringen å videreføre ordningen hvor DNT tilbyr ferietilbud til barn fra lavinntektsfamilier. DNT tilbyr i dag mange ulike friluftsaktiviteter i skoleferien, slik som for eksempel Friluftsskolen, fjelleire og Newtoncamper. Gjennom tilskuddet kan DNT gi gratisplasser for barn fra familier med dårlig økonomi.  

-  Vi er også positive til at regjeringen styrker fritidskortet, men har en tydelig forventning om at ordningen innrettes slik at den favner ulike former for aktiviteter. Vi i DNT ønsker å bidra til at alle barn og unge får en rik og meningsfull fritid, og mener at det enkle og nære friluftslivet er en ypperlig arena for å lage gode fellesarenaer for barn og ungdom lokalt, sier Hanasand. 

Med tanke på å inkludere nye grupper i friluftslivet, mener DNT også at det er bra og viktig at regjeringen viderefører støtten til friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser og friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn.  

Fraværende digital satsing 

DNT har foreslått at regjeringen setter av 3 millioner kroner til UT.no for å styrke utviklingen av en felles nasjonal turportal. Lett tilgjengelig turinformasjon senker terskelen for å komme seg ut, særlig for de med lite turerfaring.  

-  I friluftslivsmeldingen sa regjeringen at de ville vurdere en sterkere satsing på digitale løsninger for å inspirere til turaktivitet. Vi er derfor skuffet over at de ikke har prioritert UT.no. Å drive UT.no er et samfunnsoppdrag DNT har tatt på seg, som krever ressurser til drift og vedlikehold. Statlig støtte ville vært et viktig bidrag for å sikre gratis og lett tilgjengelig informasjon til mange flere, som igjen vil gi økt aktivitet og bedre folkehelse, sier Hanasand. 

 

Pressekontakt:

For ytterligere kommentarer fra DNTs styreleder, kontakt samfunns- og myndighetskontakt Simen Rommetveit Halvorsen på mobil 986 39498 eller epost simen.halvorsen@dnt.no

Annonse

Foto: Marius Dalseg

Skrevet av Mari Stephansen 7. oktober 2019