Legg vekk vindkraftkartet

DNTs høringssvar til Nasjonal ramme for vindkraft på land er klar. Rammen ivaretar ikke hensynet til natur og friluftsliv og kan derfor ikke brukes. 

I 2016 ga Olje- og energidepartementet (OED) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Målet med den nasjonale rammen var i følge NVE blant annet å dempe konflikter. 

– DNT har lenge ønsket et helhetlig plan for vindkraft, basert blant annet på en nasjonal landskapsstrategi. Vi var derfor positive til en ramme som kunne styre eventuell videre vindkraftutbygging på land til egnede områder for å sikre at sårbar natur ble ivaretatt, sier styreleder i DNT, Per Hanasand. 

1. april 2019 ble utkastet til nasjonal ramme overrakt OED fra NVE. Nå, seks måneder senere, er høringsfristen ute. Siden da har vindkraft skapt store overskrifter både i nyhetssendinger, lokalaviser og i sosiale medier. Spørsmålet om vindkraft har vekket et enormt engasjement over hele landet.

– Vi opplever at det har vært en oppvåking i folket siden nasjonal ramme ble lagt fram. Siden den gang har flere satt seg inn i hva vindkraft på land innebærer og hvilke konserkvenser det har. Det glødende engasjementet er et helt tydelig signal til regjeringen om at vi trenger en fornybarsatsing som tar vare på verdifull natur, sier Per Hanasand. 

Kunnskapsgrunnlaget holder ikke

Siden arbeidet med en nasjonal ramme ble et tema fra myndighetene, har DNT arbeidet med å samle sammen de viktigste innspillene for å sikre viktige natur - og friluftsområder. Gjennom høringen har DNTs medlemsforeninger og medlemmer supplert med verdifull lokalkunnskap som så langt er fraværende i NVEs egen kartlegging av de 13 områdene som er pekt ut i rammen.

– Vi er klar i vår melding til regjeringen; kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for de utpekte områdene er for svakt. For å bruke et uttrykk de fleste turfolk kan kjenne seg igjen i; Det er ikke mulig å tegne et kart når terrenget er ukjent. Miljødirektoratet har selv understreket at rammen mangler kunnskap om sammenhengende naturområder med urørt preg. I tillegg kommer kunnskap om friluftsliv, reindrift, dyre- og fugleliv. Grunnleggede kunnskap om områdene er en åpenbar mangel ved Nasjonal ramme, og alene en viktig nok grunn til at kartet ikke kan brukes, sier styreleder i DNT, Per Hanasand. 

– For DNT er det selvsagt at den nasjonale rammen må bygge på solid og oppdatert kunnskap om natur- og friluftsverdier, og at den skjermer verdifulle natur- og friluftslivsområder mot videre vindkraftutbygging. NVEs forslag til Nasjonal ramme innfrir ikke på dette punktet, fortsetter Hanasand.

"Det er ikke mulig å tegne et kart når terrenget er ukjent. Grunnleggede kunnskap om områdene er en åpenbar mangel ved Nasjonal ramme, og alene en viktig nok grunn til at det kartet ikke kan brukes." Styreleder i DNT, Per Hanasand

Ikke fokus på samlet belastning

DNT mener også at Nasjonal ramme må se det store bildet og ta med sumvirkninger.

– Det er ikke tatt hensyn til allerede tildelte konsesjoner til vindkraft, som foreksempel i Trøndelag. Det er heller ikke tatt hensyn til allerede gjennomførte tyngre, tekniske inngrep, for eksempel som følge av vannkraftkonsesjoner. Det er en klar og bekymringsfull mangel ved Nasjonal ramme at den ikke setter eventuell fremtidig vindkraft inn en helhetlig sammenheng som belyser totale miljøkonsekvenser som følge av både gjennomførte og nye prosjekter, sier Hanasand. 

Konsesjonsprosessen må endres

I debatten om nasjonal ramme har NVE vektlagt at alle prosjekter også fremover skal gjennom en grundig konsesjonsbehandling. Men DNT mener dagens konsesjonsregime i for liten grad vektlegger natur og friluftsliv. Prosessene er for lite transparente, og medvirkningen er for svak.

– Det høye konfliktnivået knyttet til flere allerede gitte konsesjoner er et tydelig tegn på at konsesjonsregimet må endres. Debatten om nasjonal ramme har avdekket at det finnes konsesjoner som ennå ikke er utbygd, men hvor det er grunn til å tro at kunnskapsgrunnlaget har vært for dårlig. Vi forventer at regjeringen i oppfølgingen av rammen får på plass et bedre konsesjonsregime hvor det er de endelige utbyggingsplanene som konsekvensutredes og sendes på høring. Slik kan vi vite om prosjektene er forsvarlige og dermed unngå ødeleggelse av sårbar natur, sier Per Hanasand. 

Kampen for naturen fortsetter

Styrelder Per Hanasand sier DNTs viktigste prioritet fremover klar;

– Vi vil advare mot å tro at naturhensynene automatisk blir bedre ivaretatt dersom kartet i nasjonal ramme legges bort. Derfor er vår viktigste oppgave nå å bidra til å endre konsesjonssystemet slik at vi får en mer naturvennlig fornybarsatsing i årene fremover. Det er en stor og omfattende oppgave, men den eneste farbare veien videre.   

– Regjeringen har sagt at det er time-out for saksbehandlingen av nye konsesjoner fram til rammen er behandlet. Vi forventer at regjeringen holder det løftet, og at saksbehandlingen ikke gjenopptas før vi har et system som bedre klarer å balansere mellom behovet for utbygging og behovet for å ta vare på natur, sier Per Hanasand. 


Foto: Marius Dalseg Sætre. 

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 30. september 2019