Gi naturen en stemme, delta på høring!

Mange deler DNTs bekymring for at mye norsk natur kan gå tapt til utbygging av vindindustri. Vi oppfordrer deg tilå delta i høringen på Nasjonal ramme.

Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget til Nasjonal ramme for vindkraft på land er nå ute på høring. Fristen for å levere høringsinnspill er 1. oktober.

En miljøvennlig fornybarsatsing

­­DNT har vært tydelige på at utbygging av fornybar energi er en viktig del av klimapolitikken, men at den må skje på naturens premisser. Vi har derfor bedt regjeringen satse på klimatiltak med minst mulig tap av norsk natur. Et viktig krav har vært at vindkraftanlegg må legges utenom verdifulle natur- og friluftslivsområder, og at satsingen på klimatiltak som ikke krever store naturinngrep må økes.

- ­Det forslaget regjeringen har sendt på høring har i altfor liten grad tatt hensyn til kravene fra natur- og friluftsinteresser. Store områder i Trøndelag, på Vestlandet og i Agder er blant annet pekt ut som egnet for vindkraftutbygging. Vi er sterkt kritiske til at NVE ikke skjermer all urørt og inngrepsfri natur mot vindkraftutbygging. Slike områder har store naturverdier og artsmangfold, og gir mulighet for helt spesielle naturopplevelser, og burde ikke bygges ned, sier Hanasand. 

Ditt engasjement er viktig!

DNT mener videre at man burde ekskludert alle bymarker og byfjell, og det sentrale hytte- og rutenettet for friluftslivet. Disse områdene er populære utfartsmål og gjør at mange kommer seg ut på tur.

Selv om DNT er kritiske til utkastet til Nasjonal ramme, minner Hanasand om at høringsprosessen blir viktig.

- ­DNT kommer til å delta aktivt i høringen, både fra sentralt og lokalt hold. Men det er like viktig at alle som bruker og ferdes i naturen bidrar med sin kunnskap. Det er spesielt viktig for de områdene som er pekt ut som egnet for vindkraftutbygging. Vår oppfordring er klar: delta i høringen!

DNTs tips til høringsinnspill

  • OED og NVE har særlig bedt om å få informasjon om friluftsliv, landskap og naturkvaliteter i de områdene som er foreslått som «mest egent for vindkraft» eller «nesten ble utpekt» som mest egnet. Kunnskapen om verdifulle sammenhengende naturområder med urørt preg er også lav, og er blant temaene det er etterlyst mer kunnskap om. Lokal kunnskap og erfaring fra bruk av områdene kan bety mye for myndighetenes videre behandling.
  • Side 124 til 202 i Nasjonal ramme inneholder kart og beskrivelse av de utpekte områdene. Utdyp, korriger og kommenter denne informasjonen. DNT anbefaler å holde fokus på temaer som natur, miljø, friluftsliv.
  • Vær så konkret som mulig. Det er lurt å inkludere kart i høringsinnspillet.
  • Husk at alle kommuner og fylker er invitert til å gi innspill, ikke bare de som er berørt av nasjonal ramme. Oppfordre din kommune til å sende inn høringsinnspill.

Les mer: 

  • OEDs høringsbrev, høringsnotat og lenke til innsending av høringsinnspill finnes her.
  • NVEs forslag til Nasjonal ramme er tilgjengelig her.
  • NVEs kart over områdene finnes her
Gi naturen en stemme, engasjer deg i høringsrundene i høst!
Gi naturen en stemme, engasjer deg i høringsrundene i høst!

Foto: Marius Dalseg og Stavanger Turistforening

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 3. september 2019