Krever gjennomgang av vindkraftkonsesjoner

DNT frykter at det er gitt konsesjoner for vindkraft der det miljøfaglige grunnlaget i ettertid viser seg å være svært mangelfullt. 

Nå ber vi sammen med Naturvernforbundet og Norges Jeger - og Fiskeforbund om et møte med olje- og energiminister Kjell- Børge Freiberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– Utbygging av vindkraft innebærer betydelige arealinngrep og potensielt store naturødeleggelser. FNs naturpanel advarer om at naturmangfold forsvinner i stort tempo og at arealnedbygging og - ødeleggelse er hovedårsaken. I Norge vil utbygging av vindkraft bidra mye til denne negative utviklingen. Blant annet fordi mange konsesjoner er gitt i inngrepsfrie områder og leveområder for truede arter, i områder der biologiske registreringer er mangelfulle og der friluftsliv, inkludert jakt og fiske er dårlig utredet, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Vindkraft bygges i verdifull natur

NJFF, Naturvernforbundet og DNT mener at mange av prosjektene som nå bygges, er gitt konsesjon eller som er i søknadsprosess ligger i intakte naturområder med lite spor av større menneskelige inngrep. Naturmangfoldet er ofte dårlig kartlagt, og dermed er det gitt konsesjoner på steder der utbygging truer naturmangfoldet, med resultat at også truede og sårbare arter kan miste sine leveområder. I Sørmarkfjellet har etterundersøkelser påvist hubro, Norges største ugle og en art som er rødlistet som sterkt truet.

–Store, sammenhengende naturområder uten tekniske inngrep eller menneskeskapt støy er verdifulle for alle som er glad i friluftsliv. Intakt natur er grunnlaget for vår eksistens, men også avgjørende for at vi kan drive med friluftsliv i natur vi både vil og kan reise til. I dag gjenstår kun 12 prosent villmarkspreget natur. Vi har et enormt ansvar for å ta vare på det som er igjen, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang. 

– Utbyggingen fører til at friluftsområder blir fragmentert og at sårbare og sjeldne naturtyper og arters leveområder bygges ned. Ødelagte økosystemer gjør natur og mennesker langt mer sårbare for klimaendringene. Våtmarker, myr og skog er viktige både som karbonlagre og for å beskytte oss mot flom og tørke, sier Klarp Solvang.

Alvorlig kritikk av behandling av konsesjoner

I en rapport fra 2015 kommer Miljødirektoratet med kraftig kritikk av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) praksis for å gi vindkraftkonsesjoner. Det står blant annet at «det er svært mangelfullt dokumentert hvordan miljøhensyn faktisk er vektlagt i NVEs prioriteringsrunder» og at det er «vanskelig å se noen gjennomgående konsistens i når konsekvenser for miljøverdier har betydning for konsesjonsspørsmålet eller ikke». Mange av de gitte vindkraftkonsesjonene er gjort mot til dels klare anbefalinger fra Miljødirektoratet om ikke å tillate utbygging.

– Behovet for grundigere biologiske undersøkelser og forståelsen av økologiske konsekvenser av inngrep er betydelig endret de siste årene som følge av naturmangfoldloven og ny kunnskap. Ofte er vindkraftområder også svært viktig for friluftsliv og rekreasjon. Konsekvenser for friluftsliv, inkludert jakt og fiske bør også kartfestes og synliggjøres i langt større grad, sier generalsekretær i NJFF, Eldar Berli.

Disse manglene har en klar parallell til de omfattende underregistreringene som er dokumentert i vannkraftsaker. De påfølgende årene har natur- og friluftsorganisasjoner på eget initiativ finansiert supplerende undersøkelser i flere andre vassdrag som har vært konsesjonssøkt. Dette har medført at OED har sagt nei til utbygginger der NVE har innstilt på konsesjon, blant annet i Øystese og Gjengedal.

Ber om ny kartlegging 

NJFF, Naturvernforbundet og DNT ber om at det foretas nye og langt mer omfattende biologiske kartlegginger i alle vindkraftverk som er i søknadsprosess eller hvor det er gitt konsesjon, og der utbygging enda ikke har startet. Organisasjonene ber energi- og miljømyndighetene utsette igangsetting av konsesjoner for vindkraftanlegg der bygging enda ikke er påbegynt.

Foto: Sindre Thoresen Lønnnes og Marius Dalseg Sætre

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 8. juli 2019