Vil bevare gratis utsikt fra Nordkapp

Foto: Per Roger Lauritzen

Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er svært kritiske til Nordkapp kommunes beslutning om at Nordkapp-halvøya skal være regulert til privat næringsvirksomhet.

– Nordkapp-platået er et nasjonalt ikon. Det sier seg selv at utsikten herfra skal være gratis, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.

Uttalelsen kommer etter at Nordkapp kommune torsdag besluttet at de fortsatt vil la private aktører ta betalt for å besøke Nordkapp-platået.

– Det vedtaket Nordkapp kommune har fattet i dag innebærer en privatisering og sterkere kommersialisering av naturen. Nordkapp-naturen ble fredet i 1929. Dette er så langt ikke tatt vesentlig hensyn til, og vi er sterkt bekymret for at kommunens vedtak vil kunne svekke naturopplevelser og naturens kvaliteter i et sårbart område, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

 Smitteeffekt bekymrer

DNT og Norsk Friluftsliv mener beslutningen bryter med allemannsretten.

– Området rundt Nordkapp-platået er utmark, og i Norge har vi allemannsrett i utmarka. At det finnes bygninger og parkeringsplass på platået endrer ikke på det. Allemannsretten gjør at tilgangen til naturen er gratis og tilgjengelig for alle, og dette ligger dypt i måten vi i Norge forholder oss til naturen. Vi er skuffet over at det vedtaket Nordkapp kommune har fattet, og er bekymret for smitteeffekten det kan få for andre verdifulle naturområder i Norge, sier Per Hanasand. 

– Grovt misbruk av friluftsloven

De private aktørene krever i dag 180 kroner i avgift for alle som vi oppleve utsikten på platået. Norsk Friluftsliv reagerer kraftig på at Nordkapp kommune også har avist organisasjonens klage på denne avgiften.

– Nordkapp kommunes behandling av denne saken er en tilsidesettelse av friluftsinteressene og tillater private aktører å grovt misbruke friluftsloven. Vi oppfordrer nå Fylkesmannen til umiddelbart å gripe inn, stanse avgiftsinnkreving og overta den videre behandling av klagesaken. Om ikke fylkesmannen nå handler raskt, vil vi få nok en sesong med overfakturering av tusenvis av besøkende, sier generalsekretær Lasse Heimdal.

DNTs styreleder Per Hanasand
DNTs styreleder Per Hanasand Foto: Marius Dalseg Sætre

Allemannsretten

En viktig forutsetning for friluftslivet i Norge er retten til fri ferdsel i natur; allemannsretten. Den er nedfelt i friluftsloven og er viktig å forsvare mot innskrenkninger. DNT arbeider for å sikre fremtide generasjoner mulighet til å ferdes fritt i naturen. 

DNT arbeider for å:

  • sikre allemannsretten

  • styrke friluftslivsbrukernes natur- og miljøkompetanse

  • sikre mulighetene for tilrettelegging og aktiviteter i naturen

Naturen brukes til mange formål, som jord- og skogbruk, jakt og fiske, turisme, reiseliv og friluftsliv. Lokal utvikling basert på lokale natur- og kulturresurser har fått øket oppmerksomhet de senere årene. Bærekraftig flerbruk av utmarka må prioriteres, og friluftslivets plass må sikres for framtidens generasjoner.

Hva er allemannsretten?

Allemannsretten gir deg rett til å gå på ski eller til fots i utmark. I tillegg kan du raste, sykle, ri, bade, padle og ro. Dette gjelder både på privat og offentlig eid grunn.

Les mer på DNTs side om allemannsretten.

Annonse