Må skjerme mer natur  

Vi må ha mye høyere ambisjoner om å ta vare på norsk natur i det grønne skiftet, og ikke bygge den ned med vindkraftindustri, sier DNTs styreleder Per Hanasand. 

​​​​​DNT reagerer sterkt på at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) peker på verdifulle natur- og friluftslivsområder som aktuelle for vindkraftutbygging. I dag ble utkastet til Nasjonal ramme for vindkraft på land overrakt til Olje- og energidepartementet (OED). Nå skal utkastet ut på høring.  

– Vi må klare å ha to tanker i hodet på en gang! Vindkraft på land er bare en av mange muligheter for å fase ut fossil energi. Vi forventer at regjeringen velger klimatiltak med minst mulig tap av natur. Vi trenger ikke bygge ned verdifulle naturområder med vindkraftindustri, sier Hanasand. 

Det var i 2016 at Stortinget ba regjeringen peke ut hvilke områder som er best egnet for vindkraftutbygging i Norge. DNT har gitt innspill underveis i arbeidet med nasjonal ramme, og kommet med konkrete råd om hvordan man kan skjerme verdifulle natur- og friluftslivsområder.

Nei til vindkraft i urørt natur 

DNT er positive til en helhetlig planlegging av norsk vindkraftutbygging, men har etterlyst et bedre kunnskapsgrunnlag og bedre involvering av befolkningen. Styrelederen er skuffet over at viktige naturområder fortsatt pekes på som aktuelle for vindkraft. 

–Store områder i Trøndelag, Østfold og rundt Haugesund er blant annet pekt ut som egnet for vindkraftutbygging. Det er skuffende at ikke NVE slår fast at vi skal skjerme all urørt og inngrepsfri natur mot vindkraftutbygging. Slike områder har store naturverdier og artsmangfold, og gir mulighet for helt spesielle naturopplevelser, og burde ikke bygges ned, sier Hanasand. 

I tillegg peker han på andre områder som er spesielt mye brukt til friluftsliv.  

– NVE har tatt ut noen friluftslivsområder av nasjonal verdi, men burde skjermet flere områder som i dag brukes av folk for å komme seg ut på tur. Vi mener man burde ekskludert alle bymarker og byfjell, og det sentrale hytte- og rutenettet for friluftslivet. Disse områdene er populære utfartsmål og gjør at mange kommer seg ut på tur. Naturinngrepene og støyen fra vindkraftverkene gjør at naturopplevelsen vil forringes kraftig hvis det blir vindkraftanlegg i slike områder, sier han.  

63 prosent av arealet lagt til Trøndelag og Agder

3 av de 13 områdene som er utpekt i nasjonal ramme for vindkraft er foreslått lagt til Trøndelag. Dette utgjør 40% av det samlede arealet for nasjonal ramme. Med disse forslagene blir det nesten bare verneområder igjen, sier Jonny Remmereit i Trondhjems Turistforening; 

– Målet med den nasjonale rammen er i følge NVE å dempe konflikter. Hvordan det skal være konfliktdempende å legge 40 prosent av arealet for nasjonal ramme til Trøndelag, som allerede er det hardest rammet fylket med hele 20 konsesjoner for vindkraftanlegg er for meg totalt uforståelig. 

I Agder er det to foreslåtte områder. Arealet tilsvarer 23 prosent av nasjonal ramme. Til sammenligning utgjør Agder 4,6 prosent av det totale arealet i Norge; 

–Fra før har vi en utstrakt vannkraftproduksjon i regionen, og vi mener nok natur er ofret i vår landsdel. Dersom en så stor del av norsk vindkraftutbygging skal konsentreres slik det ligger an til, vil store deler av landskapet i indre Agder og i umiddelbar nærhet til flere sørlandsbyer fremstå som et industriområde, og store naturverdier går tapt, sier Bjørn Anderssen-Steinsland, daglig leder i DNT Sør. 

Føre var-prinsippet  

DNT er bekymret for at det er store hull i kunnskapen om hvor vi finner viktige naturverdier og mye brukte friluftslivsområder.  

–Vi reagerer på at NVE ikke legger føre var-prinsippet til grunn for arbeidet med nasjonal ramme. Det pekes på store kunnskapsmangler, men NVE tar ikke konsekvensen av det. De burde ikke åpne for utbygging i områder vi vet for lite om, men heller foreslått hvilken kunnskap som bør hentes inn før det tas så viktige beslutninger om et område, sier Hanasand. 

Viktig høringsprosess fremover 

Utkastet til nasjonal ramme sendes nå på høring, før Olje- og energidepartementet skal konkludere på den endelige utformingen. Høringsfristen er satt til 1.august

 –Her er det behov for en betydelig innstramning. DNT og våre foreninger vil delta aktivt og komme med våre vurderinger. Vi forventer at regjeringen legger stor vekt på innspillene som kommer fra lokalbefolkningen og oss som representerer mange av de som bruker den norske naturen, slik at den endelige rammen skjermer naturen på en helt annen måte, sier DNTs styreleder. 

Her kan du lese hele forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land. 

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 1. april 2019