Skån naturen for vindkraftutbygging!

– Nasjonal ramme for vindkraft på land må brukes til å definere verdifulle natur- og friluftslivsområder som uaktuelle for vindkraftutbygging, sier DNTs styreleder Per Hanasand.
– Nasjonal ramme for vindkraft på land må brukes til å definere verdifulle natur- og friluftslivsområder som uaktuelle for vindkraftutbygging, sier DNTs styreleder Per Hanasand.

Når regjeringen skal peke ut områdene som er best egnet for vindkraft, forventer DNT at verdifull natur skjermes.

Stortinget ba i 2016 regjeringen utarbeide en Nasjonal ramme for vindkraft på land, for å peke ut hvilke områder som er best egnet for vindkraftutbygging i Norge. Det er Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) som utarbeider utkastet, som overleveres Olje- og energidepartementet 1. april. Da skal utkastet på en åpen høring.

– Nasjonal ramme for vindkraft på land må brukes til å definere verdifulle natur- og friluftslivsområder som uaktuelle for vindkraftutbygging, sier DNTs styreleder Per Hanasand.  

DNT og medlemsforeningene har gitt innspill underveis i NVEs arbeid med nasjonal ramme. I tillegg har DNT nå sendt et brev til NVE som oppsummerer DNTs viktigste forventninger.

Nei til vindkraft i urørt natur

DNT er positive til en helhetlig planlegging av norsk vindkraftutbygging, men vi mener at nasjonal ramme må ekskludere verdifulle områder for natur og friluftsliv. Spesielt peker vi på:

  • Urørt natur: DNT vil skjerme all villmark og andre inngrepsfrie naturområder, dvs. natur som ligger minst én km fra nærmeste tekniske inngrep. Slike områder har store naturverdier og artsmangfold, og gir mulighet for helt spesielle naturopplevelser.  
  • Mye brukte friluftslivsområder: Det bør ikke bygges vindkraft i verdifulle friluftslivsområder som bymarker og byfjell, eller i det sentrale hytte- og rutenettet for friluftslivet. Disse områdene er mye brukt og naturopplevelsen i områdene vil forringes kraftig ved utbygging av vindkraftanlegg.

Utover dette mener vi at det må gjøres lokale vurderinger med god involvering av befolkningen og lokale foreninger, for å sikre ivaretakelse av lokale og regionale verdier knyttet til natur og friluftsliv. 

Føre var-prinsippet 

DNT er bekymret for at det er store hull i kunnskapen om hvor vi finner viktige naturverdier og mye brukte friluftslivsområder. Miljødirektoratet skriver i sitt innspill til nasjonal ramme at det foreligger en betydelig usikkerhet i datagrunnlaget og manglende kunnskap. Det var bakgrunnen for at DNTs landsmøte i 2018 ba regjeringen stanse arbeidet med nasjonal ramme, for å sikre mer kunnskap og bedre involvering før rammen skulle konkluderes.

– Vi forventer at regjeringen legger føre var-prinsippet til grunn for arbeidet med nasjonal ramme, slik at områder der det mangler mye kunnskap om friluftslivs- og naturverdier ikke åpnes for vindkraftutbygging, sier Hanasand.

Viktig å involvere befolkningen 

– Det er bra at regjeringen legger opp til en høringsrunde på utkastet som presenteres 1. april. DNT og våre foreninger vil delta aktivt og komme med våre vurderinger. Vi forventer at det blir lagt stor vekt på innspillene som kommer fra lokalbefolkningen og oss som representerer mange av de som bruker den norske naturen, sier DNTs styreleder.

Foto: Marius Dalseg Sætre

Vindkraftanlegg gjør naturen om til et industriområde. DNT vil ha urørt natur og viktige friluftsområder ekskludert fra nasjonal ramme. Her fra Egersund Vindkraftverk.
Vindkraftanlegg gjør naturen om til et industriområde. DNT vil ha urørt natur og viktige friluftsområder ekskludert fra nasjonal ramme. Her fra Egersund Vindkraftverk.

Annonse