Natur på billigsalg

Halvparten av landarealet i Norge blir nå vurdert for vindkraft. DNT frykter at naturen går på billigsalg på grunn av unødig hastverksarbeid.

- DNT er for grønn energi. Men vindkraftutbygging, tro det eller ei, gjør naturen til et industriområde. Vi kan ikke la naturen raseres for strøm vi kan få på andre måter. Når myndighetene nå skal vurdere omfang og plassering av nye vindkraftanlegg, må natur- og friluftslivsverdier inn i regnskapet i en helt annen grad enn i dag, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.

Natur på billigsalg
Det må en enorm omlegging til for å berge klimaet, og DNT er klare for å gjøre sin del. Vi er ikke mot grønn energi, men i iveren etter å bygge ut vindkraft mener vi at politikerne risikerer å gjøre et historisk feilgrep. Inngrepene kan ikke gjøres om. Slik prosessen løper nå vil naturen gå på billigsalg uten at andre alternativer tas i bruk.

-Vi må klare å gjøre to ting samtidig; å sikre produksjon av grønn energi ved å ta de mest effektive klimatiltakene i bruk, samtidig som vi unngår å rasere vår egen natur. Den gode nyheten er at det finnes andre muligheter enn de myndighetene nå undersøker. Derfor er det skremmende å se at politikerene først og fremst vil legge til rette for vindkraft som samtidig ødelegger uerstattelig natur. Dette er natur som utgjør livsgrunnlaget for dyreliv vi er avhengig av for å i det hele tatt leve. Dette er natur som lagrer CO2 og det er natur som gir oss livskvalitet og friluftsopplevelser for livet, sier Hanasand. 

Det finnes grønnere alternativer
DNT mener at det må rettes en langt større innsats i retning av energieffektivisering og – sparing. Det finnes et stort, uutnyttet potensial til å redusere klimautslipp uten å beslaglegge nye naturområder.

- Tiltak som bør gjøres aller først, før man vurderer å ta i bruk og i realiteten ødelegge intakt og uerstattelig natur, er å ruste opp eksisterende vannkraftverk, slik at vi får mer energi fra allerede utbygde vassdrag, sier DNTs styreleder.

Hanasand viser til det gamle vannkraftverket i Lysebotn i Rogaland som nylig ble erstattet med et nytt. Det nye kraftverket gir kraft til 10 000 flere husstander, uten nye inngrep. Han peker videre på at havvind også er i stor utvikling og at teknologien for solcelleanlegg nå blir raskt bedre og rimeligere.

Norges største arealsak
I det pågående arbeidet med Nasjonal ramme for vindkraft er hensikten å styre søknadene om bygging av vindkraftanlegg, slik at de best egnede områdene blir tatt i bruk. Til sammen analyseres 43 store områder. Områdene er spredd over hele landet, og allerede 1. april 2019 skal NVE levere sin rapport med en vurdering av de mest egnede områdene for utbygging av vindkraft til Olje- og energidepartementet. Det er ikke mulig å få grundige nok høringsuttalelser og kartlagt konsekvensene av alle mulige vindkraftverk i Norge frem til 1.april.
- Dette er den største arealsaken i Norge noensinne, og bør engasjere alle som er glad i norsk natur. DNT mener at vindkraftutbygging skal skje innen akseptable og sterkt begrensede rammer ut i fra en samlet, helhetlig og nasjonal strategi. Det burde være selvsagt at en så omfattende plan som dette er basert på gode utredninger av virkningene, både for klima og natur. Den er, utrolig nok ikke på plass og Norge står i fare for å tape mye natur unødig, sier DNTs styreleder.

Europas største vindkraftverk 
Parallellt med at NVE jobber med Nasjonal Ramme for Vindkraft foregår det flere behandlinger av konkrete konsesjonssøknader for utbygging. Blant annet kan Stølsheimen i Hordaland, der DNTs forening Bergen og Hordaland Turlag (BHT) har et stort nettverk av hytter og ruter, bli gjenstand for Europas (!) største vindkraftpark. Hele 550 personer deltok i helgen i en støttemarsj for bevaring av dette friluftsområdet

– Vindkraftturbiner til fjells er industrielle anlegg som medfører en rekke negative konsekvenser for natur og friluftsliv. Turbinene er opptil 250 meter høye, synlige på mange mils avstand, de er støyende og opptar enorme areal. For hver vindkraftturbin bygges 800 meter lange, brede grusveier med dype skjæringer i terrenget. Naturinngrepene er irreversible. Foran hver turbin er det gruset oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane. Dyre- og plantelivet blir også sterkt lidende ved en slik massiv utbygging, sier daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, Helene Ødven. 

Ingen angreknapp
- Det som nå skjer gjør uerstattelige naturområder til industriområder, og det må politikerne ta inn over seg.  Det fins ikke angreknapp for disse inngrepene, men det finnes bedre alternativer. Derfor er det svært viktig at så mange som mulig engasjerer seg ved å se på områdene som vurderes og si sin mening, avslutter Hanasand.  

Foto: Marius Dalseg Sætre

Annonse

Skrevet av Mette Habberstad 14. november 2018