Ja til bevaring av kyst og fjell!

Vindkraftverk skaper støy og endrer landskapet for alltid.
Vindkraftverk skaper støy og endrer landskapet for alltid. Foto: Oddvin Lund

DNT advarer mot hastverk når fremtidens fornybarsatsing utformes. – Vi må klare å ivareta både klima- og naturhensyn, sier DNTs styreleder Per Hanasand.

I disse dager tegnes kartet for fremtidig vindkraftutbygging, med en «Nasjonal ramme for vindkraft på land». DNT oppfordrer regjeringen til å ta seg tid til å sikre nødvendig kunnskapsgrunnlag og involvering av befolkningen før den nasjonale rammen konkluderes.

- Utformingen av en nasjonal ramme kan få store konsekvenser for hvor man kan oppleve urørt natur i fremtiden, og bør engasjere alle som er glade i norsk natur, sier DNTs styreleder.

Han oppfordrer alle til å signere oppropet Bergen og Hordaland turlag har opprettet «Ja til bevaring av kyst og fjell!» 

Press på naturen

Siden DNT ble stiftet har den villmarkspregede naturen gått fra å dekke over halvparten av landet til å utgjøre under 12 prosent. Fortsatt forsvinner verdifulle natur- og friluftslivsområder hvert år.

- Noe av det som gjør store innhogg i naturen er bygging av vindkraftverk. Anleggene er synlige på lang avstand, og skaper støy og varige sår i naturen. DNT er derfor bekymret for det store omfanget bransjen og myndighetene nå legger opp til, forklarer Hanasand.

Naturvennlige klimatiltak

DNT støtter overgangen fra fossile til fornybare energikilder, men mener det er viktig å finne de mest effektive klimatiltakene med minst mulig tap av natur.

- Vi trenger en større satsing på energieffektivisering og - sparing, som har et stort potensial til å redusere klimautslipp uten å beslaglegge nye naturområder. Dessuten er det fornuftig å ruste opp eksisterende vannkraftverk, slik at vi får mer energi fra allerede utbygde vassdrag, mener Hanasand.

Når nye vindkraftverk skal planlegges oppfordrer DNT politikerne til å ta større hensyn til natur og friluftsliv.

Tre råd fra DNT

DNT har følgende råd for en mer naturvennlig fornybarsatsing fremover:

1. Skaff et bedre kunnskapsgrunnlag!
Det må gjøres en bedre kartlegging av norsk natur og utvikles metoder for å fastsette verdien av natur. Kommunenes kartlegging av friluftslivsområder i Norge må også fullføres, slik at vi vet mer om både natur- og friluftslivsverdier før nye vindkraftprosjekter godkjennes.

2. Tenk helhet!
Skal vi ta vare på verdifulle natur- og friluftslivsområder, er det viktig å se på helheten. DNT har i flere år tatt til orde for at det skal utarbeides en nasjonal landskapsstrategi. Det vil gi en oversikt over norske landskapstyper og en plan for å sikre at vi tar vare på verdifulle områder fremover.

3. Legg større vekt på natur og friluftsliv!
DNT mener det må utvikles tydeligere krav til godkjenning av nye prosjekter, og at natur- og friluftslivshensyn må veie tungt. Regelverket knyttet til konsesjonsbehandlingen må gjennomgås, og miljømyndighetene må kunne avvise prosjekter basert på konsekvensene for natur og friluftsliv.

- DNT maner til ansvarlighet i disse spørsmålene. Ellers risikerer vi at verdifull natur går tapt unødig. Klarer vi derimot å ha to tanker i hodet på en gang, kan vi klare den nødvendige omleggingen til et mer bærekraftig samfunn, uten å ødelegge verdifull norsk natur på veien, oppfordrer Hanasand.

DNTs styreleder Per Hanasand
DNTs styreleder Per Hanasand Foto: Marius Dalseg

Annonse