Friluftsliv gir folkehelse

Trivsel og glede på tur
Trivsel og glede på tur Foto: Andre Marton Pedersen

Å komme seg ut på tur er godt for både kropp og sjel. Friluftsliv bør derfor stå sentralt i stortingsmeldingen om folkehelse, som regjeringen skal legge fram til våren, mener DNT.

DNT har sendt sitt innspill til folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp), som har ansvaret for å utarbeide regjeringens stortingsmelding om folkehelse.

Les hele innspillet her!

Hvorfor satse på friluftsliv?


DNT peker på at å få flere til å være aktive ute vil gi gode folkehelseeffekter. Bare en tredjedel av befolkningen er i dag så aktive som helsemyndighetene anbefaler, og det er store sosiale forskjeller i aktivitetsnivå.

DNT mener friluftsliv kan være en nøkkel til å få med mange som i dag er lite aktive, fordi:

  • Dette er en form for fysisk aktivitet mange trives med. Hele 78 prosent av befolkningen oppgir at de av og til går på fotturer i skogen eller fjellet.
  • Å være fysisk aktiv i naturen og nærmiljøet er den aktiviteten nordmenn oppgir at de helst ønsker å gjøre mer av, hvis de skal bli mer aktive.
  • Blant ulike former for fysisk aktivitet er friluftslivsaktiviteter de som har minst sosiale forskjeller.
 
Kombinasjonen fysisk aktivitet og naturopplevelse gir gode helseeffekter, og friluftsliv er en viktig kilde til livskvalitet og både fysisk og psykisk helse. 

DNTs forslag


DNT peker på flere måter regjeringen kan bidra til å styrke folkehelsen på. Her er fire av forslagene:

  1. Sats på stiene! DNT støtter regjeringens forslag om en flerårig satsing for planlegging, merking og opparbeiding av stier i kommunene. Det bør settes et nasjonalt mål om at ingen skal bo lenger enn 500 meter fra nærmeste tursti, så det er lett å komme seg ut.
  2. Gratis utstyrsutlån: DNT mener alle kommuner bør tilby gratis utstyrsutlån, gjerne i samarbeid med de frivillige organisasjoner. På den måten kan alle prøve friluftslivsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. DNT ber regjeringen stimulere flere kommuner til å etablere dette. 
  3. Nasjonal turportal på nett: Lett tilgjengelig informasjon om aktivitetsmuligheter på nett er viktig, ikke minst for å nå nye generasjoner. DNT driver UT.no og er i dialog med flere friluftslivsaktører om å utvikle det til en felles nasjonal turportal. DNT ber myndighetene bidra for å sikre en langsiktig finansiering. 
  4. Flere turgrupper for eldre: DNT og Røde Kors driver i dag prosjektet «Aktiv i 100» med over 130 gågrupper for eldre. Det gir mange mulighet til å komme seg ut på en trygg måte, og skaper sosiale fellesskap. Økt støtte fra det offentlige vil gjøre det mulig å utvide tilbudet til enda flere steder.

Les resten av forslagene i DNTs innspill her!
Friluftsliv gjør godt for kropp og sjel
Friluftsliv gjør godt for kropp og sjel Foto: Marius Dalseg

Annonse