DNT vil stanse arbeid med Nasjonal ramme for vindkraft på land

Bildet viser terrenginngrep ved bygging av vindkraftanlegg ved Tellenes i Rogaland
Bildet viser terrenginngrep ved bygging av vindkraftanlegg ved Tellenes i Rogaland Foto: Sveinulf Vågene

Klar tale til politikerne fra DNTs landsmøte: Ta større hensyn til natur, landskap og friluftsliv når vindkraft på land planlegges. 

– Det er snakk om store anlegg i hittil relativt urørt natur og viktige friluftsområder, særlig langs kysten. Dette har store konsekvenser for naturmangfold, landskap og friluftsliv, sier Oddvin Lund, fagsjef for naturforvaltning i DNT. 

Olje- og energidepartementet har gitt Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lage «Nasjonal ramme for vindkraft på land". Hensikten er å styre søknadene om bygging av vindkraftanlegg, slik at de mest egnede områdene blir tatt i bruk og sårbare områder blir spart. DNT mener likevel at kunnskapsgrunnlaget er for tynt og inolveringen av befolkningen ikke er god nok. Utbyggingen som rammen legger til rette for er svært omfattende.

Anlegg på størrelse med Vestfold fylke

Dersom vindrakftbransjens ønsker om utbygging blir realisert, vil det bety et samlet planareal tilsvarende Vestfold fylke (2000 km2), og veianlegg i inngrepsfri natur tilsvarende to ganger Norge på langs (3000 km). 

- DNT ønsker klimavennlige energiløsninger og er en sterk pådriver for en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi er ikke imot all landbasert vindkraft, men mener det må tas mer hensyn til natur og friluftsliv før omfang og plassering bestemmes. I tillegg må det satses på energieffektivisering og fornybarformer som ikke ødelegger naturen, sier Lund. 

 Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, er stolt og glad for at initiativet deres til ny resolusjon ble godkjent av landsmøtet.

– Vi er mange foreninger på Vestlandet som i flere år har arbeidet med vindkraftutbygging og konsekvenser dette medfører for natur og friluftliv. Sammen med resten av DNT og over 300 000 medlemmer har vi nå et klart budskap til lokale og nasjonale myndigheter. Nå oppfordrer vi politikerne til å ta større hensyn til natur og friluftsliv når nye vindkraftverk på land skal planlegges, sier Ødven.

Her er resolusjonen i sin helhet: 

DNT ber regjeringen stanse arbeidet med Nasjonal ramme for vindkraft på land

Den Norske Turistforening, samlet til landsmøte i Oslo 9. juni 2018, ber regjeringen stanse arbeidet med Nasjonal ramme for vindkraft på land. Arbeidet må startes på nytt med medvirkningsmuligheter for befolkningen og nødvendige utredninger. Viktige verdier for friluftsliv og natur trues nå av tilrettelegging for en betydelig mengde ny vindkraftutbygging.

DNT støtter fornybare energiløsninger. Nasjonal ramme for vindkraft legger opp til en for stor mengde ny utbygging. Vindkraftutbygging på land må skje innenfor akseptable og sterkt avgrensede rammer ut i fra en helhetlig og nasjonal strategi. Det må sikres at det nødvendige kunnskapsgrunnlaget er på plass, og at samlede virkninger er tilstrekkelig utredet. Fristen for ferdigstilling av arbeidet må forlenges. 

Vi minner om at det allerede er tildelt betydelig flere vindkraftkonsesjoner enn noen forutså da støtteordningen for fornybarkraft (elsertifikatordningen) ble opprettet. Vi opplever nå en økt grad av utenlandske investeringer i urealiserte vindkraftkonsesjoner, som bidrar til en økt utbyggingstakt.

Et vindkraftanlegg består av alt fra noen få til flere titalls vindturbiner, med totalhøyde på rundt 200 meter. Det bygges om lag 800 m vei av store dimensjoner pr. vindturbin. Tilrettelegging for en betydelig mengde ny vindkraft kan medføre vindkraftanlegg med et samlet planareal tilsvarende Vestfold fylke, og store veianlegg tilsvarende to ganger Norge på langs i luftlinje.

Klimaendringene og tap av naturmangfold er vår tids to store utfordringer. Derfor vil DNT være en pådriver for en bærekraftig samfunnsutvikling, og vil fokusere på de positive mulighetene:

  • Det eksisterer fornybaralternativer til omfattende vindkraftutbygging på land. De mest miljø- og naturvennlige fornybarteknologiene må alltid velges.
  • Det må utarbeides en nasjonal landskapsstrategi.
  • Vi må sikre en areal- og ressursbruk som tar hensyn til naturens tåleevne. 
  • Vi må benytte oss av potensialet for økt grad av energieffektivisering, energisparing og energigjenvinning uten behov for omfattende naturinngrep.
  • Metoder og systemer for å ivareta naturens goder og verdisetting av urørt natur må utvikles og benyttes.

Da DNT ble stiftet for 150 år siden var over halvparten av Norges arealer villmarkspreget natur. I dag er andelen under 12 prosent. Nå må regjeringen sørge for at vi tar vare på den norske naturen, slik at også nye generasjoner kan glede seg over gode friluftsopplevelser.

Her kan du lese mer om DNT sitt syn på vindkraftutbygging. 

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 9. juni 2018