Frykter lovendring for motorferdsel

Nordmenn ønsker fortsatt restriktiv motorferdsellov.
Nordmenn ønsker fortsatt restriktiv motorferdsellov. Foto: Hilde Løken Magnussen

– Sier politikerne ja til åpne skuterløyper for fornøyelsens skyld kan vi si farvel til stillheten i fjellet, sier fagsjef Kjartan Askim i Den Norske Turistforening. Han har ingen tro på at å  tillate fornøyelseskjøring i definerte traseer vil føre til mindre støy og mindre ulovlig kjøring i naturen. 

I løpet av våren står slaget om lovendringen som kan endre bruken av norsk natur. Dette vil, slik Høyre og Fremskrittspartiet foreslår, gi alle kommuner friheten til å åpne for rekreasjonskjøring i terrenget.

– Lovforslaget er motsatt av hva det norske folket ønsker. I en undersøkelse fra Synovate i 2010 sier 67 prosent av befolkningen at de ikke ønsker en mer liberal motorferdsellov. Disktriktsbarometeret til Nationen fra januar i år viser det samme, sier Kjartan Askim. Han syns det er forståelig at noen ønsker å tilrettelegge for fornøyelseskjøring for de som ønsker å bruke skuter for å komme seg ut i naturen, men;

– Dessverre tror jeg dette funker dårlig. Fra Finnmark og Nord-Troms vet vi at løypenettet stadig har blitt utvidet, i tillegg til at den ulovlige kjøringen fortsatt er omfattende. Heller ikke i Vinje kommune, som er en av forsøkskommunene, har det blitt slutt på den ulovlige kjøringen. Å tilrettelegge for fornøyelseskjøring betyr flere snøskutere, mer skuterkjøring og økt ulovlig kjøring. Det enkle friluftslivet vil bli sterkt skadelidende.

– Er dette den gamle kampen mellom by og bygd?
– Nei. Undersøkelsene viser et flertall for å opprettholde dagens regelverk både i byene og på bygda. Det er heller snakk om et verdivalg om hvordan vi ønsker fjellet skal brukes i fremtiden.  Inntil videre er et enkelt og naturvennlig friluftsliv fremdeles noe av det mest særpregede og verdifulle vi har i Norge. Etter min mening bør friluftslivet fortsatt bestå som motoren i norsk natur.

Det er foreløpig ukart når behandling av endringer i  motorferdselloven skal opp til behandling i Stortinget, men det er forventet i løpet av vårsesjonen.

Lov om motorferdsel

Motorferdsel i utmark og vassdrag, reguleres av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 (motorferdselloven). I prinsippet er slik ferdsel forbudt, men loven gjør en rekke unntak for nødvendig ferdsel. Loven har en viktig funksjon i å ta vare på dyrelivet og unngå støy og forurensning i naturen. Det har vært reist kritikk mot loven. Noen har ment at reglene er for strenge, mens mange har kritisert at kommunene er gått for langt i sin dispensasjonspraksis.

Annonse

Skrevet av Julie Maske 28. februar 2013