Statsbudsjettet: Et friluftspolitisk hvileskjær

Stortinget
Stortinget Foto: Sindre Thoresen Lønnes

- Vi trenger et budsjettløft for friluftslivet. Det er beklagelig at bevilgningene i stedet står på stedet hvil, sier DNTs styreleder Berit Kjøll, som nå setter sin lit til Stortinget.

Til tross for høye ambisjoner fra regjeringen og Stortinget i friluftslivsmeldingen som ble behandlet i fjor, uteble satsingen på natur og friluftsliv i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Støtten til friluftslivsaktiviteter og til DNT får ingen økning i budsjettforslaget. Regjeringens forslag om å videreføre samme kronebeløp gir en reell nedgang fordi det ikke tas høyde for prisveksten.

- Dette holder ikke, dersom vi skal nå målet om å få flere i aktivitet, med de folkehelsegevinster vi vet det gir. DNT har et stort apparat av frivillige som er klare til å få flere i aktivitet. Mer statsstøtte kunne utløst mye ny aktivitet, sier Kjøll.

Les DNTs innspill til Stortingets behandling av statsbudsjettet her!

Nasjonale turiststier

- Det er bra at ordningen med nasjonale turiststier videreføres og styrkes med 1 million kroner. Samtidig vet vi at behovet for å håndtere økningen av turister til Norges ikoniske reisemål er veldig mye større. Så her håper vi Stortinget vedtar en større satsing, sier Kjøll.

Friluftsliv i skolen

Regjeringen har fulgt opp DNTs forslag om å bruke 1 million kroner på en satsing på friluftsliv i skolen og etablering av et Forum for friluftsliv i skolen.

- Skolen er viktig for å gi alle barn og unge erfaringer med friluftsliv. Det er likevel synd at regjeringen kutter tilsvarende i Den naturlige skolesekken, som har lignende formål. Samlet sett følger dermed ikke regjeringen opp det nasjonale målet Stortinget vedtok i fjor om at naturen i større grad skal brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge, sier Kjøll.

DNT er positive til at støtten til to viktige DNT-prosjekter videreføres. Prosjektet Aktiv i 100, der DNT sammen med Røde Kors organiserer over 100 ukentlige gågrupper for seniorer har blitt veldig populært. Også satsingen på friluftsliv for funksjonshemmede er viktig, både for de som har fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser.

Nedslående for naturvernet

DNT er overrasket over at budsjettposter som handler om å kartlegge og bevare natur kuttes i budsjettet. Arbeidet med skogvern, truede arter og naturtyper foreslås redusert. Vassdragsforvaltningen svekkes også betydelig. 

- Vi må ta vare på naturen vår, hvis også fremtidige generasjoner skal få mulighet til å drive med friluftsliv, sier Kjøll.

DNT setter sin lit til at Stortinget vil styrke satsingen på natur og friluftsliv gjennom sin behandling.

- Her har Stortinget en viktig jobb å gjøre! Fysisk aktivitet og naturopplevelser er viktig for folks livskvalitet og for fysisk og psykisk helse. En skikkelig satsing på natur og friluftsliv vil ha stor folkehelseeffekt og gi stor samfunnsøkonomisk gevinst. Dette har vi rett og slett ikke råd til å la være å satse på! avslutter Kjøll.

Noen hovedtall på friluftslivsområdet:

 • Frivillige miljøorganisasjoner, deriblant DNT, får 57 mill, samme som i fjor. Foreløpig beregnet til DNT: 6 450 000.
 • Tilskudd til friluftslivsaktiviteter får 52,5 mill, samme som i fjor.    
 • Forum for natur og friluftsliv (FNF) får 11 mill, samme som i fjor.       
 • Tilskuddet til nasjonale turstier økes fra 7,5 til 10,5 mill, der 2 mill er overført fra annen post og 1 mill er friske midler.
 • Aktiv i 100 gågrupper med DNT og Røde kors opprettholdes på 3 mill.
 • DNTs prosjekt for friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser får 1 mill, samme som i fjor.   
 • Det opprettes et tilskudd på 1 mill til nytt prosjekt i Norsk Friluftsliv med mål om å fremme friluftsliv i skolen, og å reetablere og drive "Forum for friluftsliv i skolen".
 • Den naturlige skolesekken kuttes med 1 million, fra 3,4 til 2,4 (får også noe tilskudd over andre poster).
 • Oppsyn og kontroll med motorferdsel i utmark og i vann økes med 1 mill .
 • Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder går ned fra 7 til 6 mill.        
 • Tilskudd til nasjonalparker og vern går kraftig ned. Støtte til vannforvaltning kuttes med 14 mill, tilskudd til å redusere marin forsøpling kuttes med 15 mill til 20 mill, midler til økologisk grunnkart kuttes med 10 mill, skogvern kuttes med 50 mill og tilskudd til trua arter og naturtyper kuttes med 13 mill.


----
For ytterligere kommentarer fra DNTs styreleder, kontakt fagsjef samfunnskontakt Katrine Gramnæs på mobil 410 20 810.

DNTs styreleder Berit Kjøll
DNTs styreleder Berit Kjøll Foto: Marius Dalseg, DNT

Annonse