DNTs partitest - hva mener partiene om friluftsliv?

Hvem skal du stemme på hvis du er opptatt av friluftsliv? I DNTs test får du oversikten over hvem som mener hva.

DNT har jevnlig kontakt med alle partiene på Stortinget for å sette friluftsliv på dagsorden. Alle partiene har fått innspill til hvordan de kan løfte friluftsliv og naturvern i sine partiprogrammer for neste stortingsperiode. Nå har DNT gått igjennom de ferdige programmene og sett på hvordan partiene stiller seg til DNTs viktigste krav.

Kriterier

DNT har satt opp ni punkter som organisasjonen mener er viktige for friluftslivet i neste periode (se faktaboks), og vurdert partienes ståsted i disse sakene. Konkrete løfter har gitt mer poeng enn generelle målsetninger. Summen av poengene gir grunnlag for partienes terningkast.

Hårfin seier til Miljøpartiet

Miljøpartiet de grønne (MDG) og SV får begge terningkast seks av DNT. Begge partier har ambisiøse og konkrete planer for hvordan de vil styrke friluftslivet de neste fire årene. De er blant annet tydelige på vern av natur, restriktive på motorferdsel i naturen og vil grunnlovsfeste allemannsretten.

Når DNT likevel kårer MDG til vinner er det fordi de skiller seg ut fra de andre partiene ved at friluftsliv går igjen mange steder i partiprogrammet, og løftes fram som viktig for økt livskvalitet og gode lokalsamfunn.  

–  Vi gratulerer MDG med å være testvinner! Partiet hadde lite omtale av friluftsliv i sitt forrige partiprogram. Derfor er vi ekstra glade for at de har vært lydhøre for innspill og gjort et byks i ambisjonene for friluftslivssatsingen sin. Dette er et godt grunnlag for neste stortingsperiode, sier DNTs generalsekretær Nils Øveraas.


DNTs generalsekretær Nils Øveraas overleverer prisen til MDGs nasjonale talsperson Une Aina Bastholm under Arendalsuka.
DNTs generalsekretær Nils Øveraas overleverer prisen til MDGs nasjonale talsperson Une Aina Bastholm under Arendalsuka. Foto: Mette Øinæs Habberstad


Vil grunnlovsfeste allemannsretten

Stortinget skal i neste periode behandle forslaget om å grunnlovsfeste allemannsretten.

– Det er gledelig å se at tre partier nå har programfestet at de stemme for grunnlovsfesting. Både Ap, SV og MDG skriver at de vil gå inn for det. I tillegg slår nesten alle partiene fast at de ønsker å bevare og styrke allemannsretten. Så vi håper på et bredt flertall for grunnlovsfesting i neste periode, sier Øveraas.

Motorferdsel fortsatt viktig

De siste fire årene er det åpnet for mer motorferdsel i naturen, blant annet snøscooter og vannscooter. Friluftslivsorganisasjonene opplever at naturens ro og stillhet er under et stadig sterkere press. I dette spørsmålet står Frp på den ene siden og signaliserer at de ønsker en «fleksibel» holdning til snøscootere og en desentralisert styring av dette. På den andre siden står KrF, Venstre, SV og MDG, som ønsker klare nasjonale begrensninger på motorferdselen i naturen. Høyre, Ap og Sp toner ikke flagg i dette spørsmålet i sine programmer.

– Dette illustrerer at motorferdsel kan bli et viktig stridsspørsmål også neste periode. DNT håper at stortingsflertallet etter valget vil sette ned foten for denne utviklingen, og ta tilbake stillheten i naturen, sier Øveraas.

Alle vil ha mer fysisk aktivitet i skolen

Alle partiene går i sine programmer inn for økt fysisk aktivitet i skolen, noen med mer forpliktende formuleringer enn andre.

– Dette tegner godt, og kan bety at det kan skje noe i stortingsperioden vi har foran oss. DNT har tatt til orde for mer fysisk aktivitet og bruk av naturen som klasserom. Elevene lærer mer når de får være aktive og lære gjennom egne erfaringer, blant annet ute i naturen. Alle som vokser opp i Norge bør bli kjent med friluftslivet, og skal vi nå alle har skolen en viktig rolle, sier Øveraas.

Enighet om å styrke friluftslivet

Generalsekretæren i DNT er fornøyd med at alle partier signaliserer støtte til å øke deltakelsen i friluftslivet.

– Det er et veldig godt utgangspunkt for neste stortingsperiode. Vi ser fram til å samarbeide med alle partier også i neste periode, og våre foreninger og dugnadsarbeidere vil fortsatt stå på for at enda flere oppdager gleden ved å være ute i naturen, sier han.

Han lover at DNT de neste fire årene kommer til å troppe opp på Stortinget og besøke mange av de som velges inn i høst for å minne dem om programformuleringene om å styrke friluftslivet.


Terningkast og vurdering av partiene:

6 Miljøpartiet de grønne: Har ambisiøse og konkrete tiltak som å grunnlovsfeste allemannsretten, verne mer av norsk natur, stramme inn regler for motorferdsel i naturen og gi spillemidler til utlån av aktivitetsutstyr. Får ekstra pluss for å se friluftsliv i sammenheng med annen politikk for å skape gode lokalsamfunn og økt livskvalitet.

6 Sosialistisk Venstreparti: Har ambisiøse og håndfaste planer for å styrke friluftslivet, blant annet ved å verne mer natur, grunnlovsfeste allemannsretten, begrense motorferdsel i naturen og sikre at alle kommuner skal ha gratis utlån av aktivitetsutstyr.   

5 Venstre: Vil styrke allemannsretten og er ambisiøse om vern av natur og begrensning av motorisert ferdsel, sterke på å sikre tilgjengelige turområder. De er likevel mindre forpliktende på fysisk aktivitet og friluftsliv i skolen og støtten til frivillige friluftslivsorganisasjoner.

4 Arbeiderpartiet: Stort pluss for at de ønsker grunnlovsfesting av allemannsretten og gratis utstyrsutlån. Gode, men mindre forpliktende, ambisjoner om vern av natur og bynære friluftslivsområder, fysisk aktivitet i skolen og støtte til friluftslivsorganisasjonene. Minus for mangel på omtale av stillhet i naturen og behovet for spillemidler til friluftsliv og egenorganisert aktivitet.

4 Kristelig Folkeparti: Pluss for ambisjoner om å verne mer av norsk natur, begrense motorferdsel i naturen og konkrete formuleringer om mer fysisk aktivitet og friluftsliv i skolen. Krf vil også styrke allemannsretten, og tilgang til strandsonen, men skriver ikke noe om grunnlovsfesting. Svake på vern av nære naturområder og satsing på stier og turløyper.

3 Høyre: Gode, men lite forpliktende mål om at flere skal delta i friluftslivet og at nære naturområder skal tas vare på. Ønsker mer fysisk aktivitet i skolen, uten å si noe om hvor mye eller hvordan. Programmet gir ikke uttrykk for ambisjoner om å verne mer natur eller styrke allemannsretten, og nøyer seg med å si at de vil «videreføre» samarbeidet med de frivillige friluftslivsorganisasjonene. Ingen omtale av motorferdsel i naturen.

3 Senterpartiet: Sterke på friluftsliv i skolen. Vil sikre alle elever minst en time fysisk aktivitet daglig og rett til leirskole. Også ambisiøse på tilrettelegging av friluftslivsområder i nærmiljøet. Men Sp er skeptiske til vern av natur, og åpne for å revurdere utbygging av vernede vassdrag. Uforpliktende om støtte til allemannsretten og friluftslivsorganisasjoner, og ingen omtale av motorferdsel i utmark.

2 Fremskrittspartiet: Positive, men uforpliktende formuleringer om å satse på frivillighet, etablering av turløyper og økt fysisk aktivitet i skolen. Frp vil vurdere å oppheve vedtatte verneområder, legge mer vekt på den private eiendomsretten framfor allemannsretten og oppheve byggeforbudet i 100-metersbeltet langs kysten. Frp ønsker å ha en «fleksibel holdning» til snøskuterbruk og lokal forvaltning av motorferdsel i naturen.

Annonse

DNTs krav til politikerne: 

□ Sikre gratis ferdsel i norsk natur ved å stemme for grunnlovsfesting av allemannsretten.

□ Ta vare på stillheten i naturen ved å begrense motorisert ferdsel.

□ Ta vare på den norske naturarven, gjennom flere verneområder og en nasjonal landskapsstrategi.

□ Sikre mer friluftsliv i skolen ved å vedta en time fysisk aktivitet i skolen hver dag, der friluftsliv er prioritert.

□ Sikre folk turmuligheter i nærmiljøet ved å vedta mål om maks 500 meter til nærmeste tursti

□ Slå fast at alle norske byer skal sette langsiktige utbyggingsgrenser (markagrenser) mot nære naturområder.

□ Støtte opp om det frivillige friluftslivsarbeidet ved økt støtte til organisasjonene og friluftslivsformål over statsbudsjettet.

□ Få flere i aktivitet ved å bidra til at mer av spillemidlene går til lavterskelaktiviteten friluftsliv.

□ Bidra til god håndtering av økte turiststrømmer til norsk natur, ved å styrke satsingen på nasjonale turstier.

Annonse